เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลโกรกแก้วประชุมประจำเดือน 2566 เพื่อมอบนโยบาย


เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ได้มีการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2566 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโกรกแก้วทุกคน โดยนายเฉลิม วาวิลัย นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว เป็นผู้มอบนโยบาย มีรายละเอียด ดังนี้                                                                                                                                                        1.นโยบายเรื่องการมาลงเวลาราชการ ไม่เกิน 08.30 น.  2.นโยบายการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ประชาชนตำบลโกรกแก้วเป็นหลัก  3.นโบายเรื่อง No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนโยบายให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโกรกแก้วทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่และร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้น โดยปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากว่าประโยชน์ส่วนตนได้ และเน้นย้ำให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโกรกแก้วปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

 

2024-03-15
2024-02-28
2024-02-09
2023-12-28
2023-12-21
2023-12-13
2023-12-12
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05