เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

คณะผู้บริหารนายเฉลิม วาวิลัย
นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว
สายด่วน 044-666399/090-1822233
   
นายสุมิตร ปรินสารัมย์
นายประพันธ์ มีศิริ
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
086-8764797 098-2056038


นายประจักษ์  จันทร์ขาว
นายกระจ่าง เสาวพันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

081-9667856
   

หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวธีรยา  โตภาณุรักษ์กุล
 
 
ปลัดเทศบาล
 
  0812994996  

นางสาววรินทร  พัชนี
นางสาวทิพย์วัล  เสิ้งสูงเนิน
นายสมบัติ  หัสจารย์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
0653915366 0898494466 044666399

นางสาวสุภาวดี  สังข์อินทร์
  นายวิทยา   พานุช
นางสาวสุภาวดี  สังข์อินทร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
0818799367
 044666399
0818799367