เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
สำนักปลัดเทศบาล

นางสาววรินทร  พัชนี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวรัศมีจันทร์  ชาติเพชร
นางสาวญาณิศา   สุขวงกฏ 
นางสาวจิราพร บุญบำรุง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน


นางสาวเจนจิรา คนชุม
นายวิชธินันต์   ทิพย์นางรอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัยปฏิบัติงาน
 
นางสาวจุรีรัตน์ จำปาทอง นายไพทูล วัฒนกูล นางสาวประภากร แป้นชุมแสง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายประสิทธิ์ แป้นชุมแสง นายศุภวัฒน์   แจ่มจันทร์
นายคานศรี  จันทร์คำ
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายโอภาส  กลิ่นบุหงา นายเฉลา   จันทร์มณี นายวัชระ  บุญประกอบ
คนงาน คนงาน  คนงาน


นายสนอง  กรรโณ นางสาวลาน จะเยืองรัมย์

ภารโรง นักการ