เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวทิพย์วัล   เสิ้งสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ว่าง- นางสาวรักษิณา  ประเสริฐศรี
นางอมรินทร์  วรรณวิจิตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวรจนา   คำพิมูล
นางสาววาสนา กบกระโทก นางสาวสุนิสา สระปัญญา
นักวิชาการพัสดุ (ลูกจ้างประจำ) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 

นายหนูจันทร์ ยะประพันธ์


พนักงานจดมาตรวัดน้ำ