เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
กองช่าง

 
 
 
นายสมบัติ   หัสจารย์
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
     
  นายจิรพนธ์   การะเกต  
  นายช่างโยธาชำนาญงาน   
 

 นายสฤษดิ์ แท่นกระโทก


นายจิรศักดิ์ ทิพย์อักษร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นายช่างโยธา (ลูกจ้างประจำ)
 
 
นางสาวเปมิกา  แจ่มจันทร์  นายอุดม    ด่านนาคิน
    นายตระการ   เมืองแสน
คนงาน
คนงาน
คนงาน