เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
กองการศึกษา

 
 
  นายวิทยา  พานุช  
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  
 
 
 
นายวิทยา  พานุช
 
 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 


นางสำเรียง  แจ่มจันทร์
 
นางวิชุดา  วรรณกุล
ครู
ครู
นางสุพิน แหวนวิเศษ
นางอัญชุลี  พานุช
นางสุนันท์  สระปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
 
 

  นางสาวจิราพร   สิ่วไธสง

  

 

 คนงาน