เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม ฯ

 
 
 
นางสาวสุภาวดี  สังข์อินทร์
 
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
 
 
นางสาวอัมภาพร  แป้นชุมแสง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
 
นางสาวธนพร    รักสัตย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ