เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 


 
 
นางสาวสุภาวดี  สังข์อินทร์
 
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
       รักษาราชการแทน         ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 นักวิชาการสาธารณสุข(ว่าง)

  
 นางสาวศิริอาภา  ปริงปราง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
 
นายคนอง  ชูเชิดเชื้อ
 
 
 คนงาน