เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนางสาวสุภาวดี  สังข์อินทร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ว่าง)

นักวิชาการสาธารณสุข

  
 นางสาวศิริอาภา  ปริงปราง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นายคนอง  ชูเชิดเชื้อ 
  นายสุรชัย จันทร์คำ
  คนงาน
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสุรีฉาย  คำทูลศรี นายเกษม วารูปสีดำ
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา