เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง

                สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ 95 หมู่ที่ 11  ถนนหัวถนน - ดอนอะราง  ตำบลโกรกแก้ว   อำเภอโนนสุวรรณ   จังหวัดบุรีรัมย์   ซึ่งเทศบาลตำบลโกรกแก้วมีพื้นที่หมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้วเต็มทั้งหมู่บ้าน 10 หมู่ ได้แก่หมู่ที่ 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 และอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้วบางส่วน  2 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอโนนสุวรรณ ห่างจากที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ 3 กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ  80 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้  คือ

                -ทิศเหนือ   ติดต่อกับ   ตำบลหัวถนน  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

                -ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตำบลโนนสุวรรณ  อำเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์

                -ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

                -ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตำบลทุ่งจังหัน  อำเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

                 และ  ตำบลดอนอะราง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

 

ลำดับที่

จำนวนประชากร

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ชุมชนบ้านโนนศรีคูณ  หมู่ที่  1 

242

171

ชุมชนบ้านหนองตาปู่พัฒนา  หมู่ที่  3

415

289

ชุมชนบ้านโกรกแก้ว  หมู่ที่  4

435

319

ชุมชนบ้านซับบอน  หมู่ที่  5

255

174

ชุมชนบ้านโคกสามัคคี  หมู่ที่  6

291

203

ชุมชนบ้านโคกรัก  หมู่ที่  7

519

362

ชุมชนบ้านนาตากลม  หมู่ที่  8

249

178

ชุมชนบ้านโกรกหวาย  หมู่ที่  9

274

198

ชุมชนบ้านหนองพลวง  หมู่ที่   10

484

350

ชุมชนบ้านหนองไข่เท่า  หมู่ที่  11

428

314

ชุมชนบ้านโคกเจริญ  หมู่ที่  12

240

165

รวม

3,832

2,723