เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ

การเกษตรกรรม

 ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว  มีดังนี้

         - การเพาะปลูกในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว มีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญคือ  การเพาะปลูกข้าว  ซึ่งมีการเพาะปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่น เนื่องจาก พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบจึงเหมาะแก่การ  ปลูกข้าว นอกจากการปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกพืชไร่ได้แก่ มันสำปะหลัง  ผลไม้และพืชผักด้วย

        - การปศุสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว  มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการจำหน่าย  เช่น โคนม โคเนื้อ  สุกร  ไก่  เป็ด  เป็นต้น 

การพาณิชยกรรมและบริการ

- สถานีบริการน้ำมัน   3   แห่ง

- ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า/ตลาดสด   -  แห่ง

- โรงสีข้าว  8  แห่ง

- ร้านค้า    34   แห่ง    

- สหกรณ์   4  แห่ง

สถานประกอบการพานิชย์

- สถานธนานุบาล   -               แห่ง

- โรงฆ่าสัตว์            -               แห่ง

สถานประกอบการด้านบริการ

- โรงแรม      -          แห่ง

- ธนาคาร      -          แห่ง

- สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข แห่ง

การอุตสาหกรรม

การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดเล็ก

การท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลโกรกแก้ว ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่  แต่เป็นตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอันได้แก่  อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง       และปราสาทหินเมืองต่ำ