เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

ด้านสังคม

ชุมชน

เทศบาลตำบลโกรกแก้ว  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  11  หมู่บ้าน  ซึ่งเป็นหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้วเต็มทั้งหมู่บ้าน  จำนวน  10  หมู่บ้าน  ดังนี้  ได้แก่

หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านหนองตาปู่พัฒนา      นายประจวบ   สิ่วไธสง            ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านโกรกแก้ว                   นายเฉลา  เพ็ชรรุกขา              ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านซับบอน                     นางบุญยิ่ง  แป้นชุมแสง        ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านโคกสามัคคี                นายวิเชียร  ท้าวญาติ               ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านโคกรัก                       นายเทิศ   คำสอน                ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านนาตากลม                  นายวีระ   โตสกุล              ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านโกรกหวาย                 นายถนอม  อยู่รัมย์                ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 10 ชุมชนบ้านหนองพลวง             นายพร้อม  แก้วยก                 ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 11 ชุมชนบ้านหนองไข่เท่า            นายน้อย   แจ่มจันทร์            ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 12 ชุมชนบ้านโคกเจริญ                 นายสมชาย    วิเศษชาติ              ผู้ใหญ่บ้าน

และหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลเป็นบางส่วน  จำนวน  1  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  1 ชุมชนบ้านโนนศรีคูณ นายสมัคร   ประสมสัตย์  ผู้ใหญ่บ้านและหมู่ที่  2 ไม่มีประชากรเนื่องจากมีเพียงพื้นที่เท่านั้นอยู่ในเขตเทศบาล

ศาสนา

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีวัดและสำนักสงฆ์ทั้งสิ้น   4  แห่ง

วัฒนธรรม

ในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว  มีภาษาถิ่นหลากหลายที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น ภาษาถิ่นไทยนางรอง (ไทยเบิ้ง) ซึ่งมีสำเนียงคล้ายภาษาถิ่นไทยโคราช นอกนั้นเป็นภาษาถิ่นไทยอีสาน เขมร ส่วยปนอยู่บ้างเล็กน้อย แม้จะใช้ภาษาถิ่นไทยต่างกัน  แต่ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับประเพณีท้องถิ่นอื่น ๆ  ดังนี้

- ประเพณีสงกรานต์ วันที่ 12-13 เมษายน ของทุกปี  นำประชาชนในเขตเทศบาลตำบล  เข้าร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

- ประเพณีลอยกระทง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี จัดงานประเพณีลอยกระทงของตำบล โดยขอความร่วมมือ    จากหมู่บ้านพิจารณาจัดขบวนแห่เข้าร่วมงาน

- ประเพณีบุญบั้งไฟประจำอำเภอ  จัดเป็นประจำทุกปีช่วงเดือนพฤษภาคม

- ประเพณีกวนข้าวทิพย์  ซึ่งตรงกับวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  11  ของทุกปี 

การศึกษา

สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว มีโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1  ศูนย์

นันทนาการ/พักผ่อน

- ห้องสมุดประชาชน    จำนวน  -     แห่ง

- สวนสาธารณะ            จำนวน  -     แห่ง

สาธารณสุข

- สถานีอนามัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกแก้ว  จำนวน  1  แห่ง

- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จำนวน     11     แห่ง

- คลีนิคเอกชน   1   แห่ง

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ   100%

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- เครื่องดับเพลิงชนิดถัง   จำนวน  11  ถัง

- เครื่องดับเพลิงชนิดลูกบอล   จำนวน  6  ลูก

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

               ในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว   มีเพียงการส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจประจำตำบลจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอโนนสุวรรณ  มาตรวจตราเป็นบางครั้ง เมื่อเกิดเหตุยังต้องขอรับบริการจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอโนนสุวรรณ นอกจากนั้น ยังมีการจัดตั้งศูนย์ อปพร.และหน่วยกู้ชีพ อาสากู้ชีพคอยให้บริการประชาชนในด้านการบรรเทาสาธารณภัยของตำบล