เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             

การคมนาคม  การจราจร

การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ในปัจจุบัน นับว่าสะดวกขึ้นมากเพราะได้มีการพัฒนาถนนหนทางภายใน เขตพื้นที่  ทำให้การติดต่อระหว่างหมู่บ้านสะดวกขึ้นเทศบาลตำบลโกรกแก้วมีถนนลาดยาง สายหัวถนน-ดอนอะรางตัดผ่าน ทำให้ติดต่อกับตำบลใกล้เคียงและอำเภอ จังหวัดได้สะดวก อีกทั้ง ยังมีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต และถนนลูกรังในหมู่บ้านทำให้ติดต่อสัญจรไปมาระหว่างตำบล อำเภอและจังหวัด สะดวกยิ่งขึ้น

- ถนน คสล. จำนวน  20  สาย  ความยาว   7,178  เมตร

- ถนนลาดยาง  จำนวน  3 สาย  ความยาว  3,284  เมตร

- ถนนลูกรัง  จำนวน  92 สาย  ความยาว  56,960  เมตร

- ถนนดิน จำนวน  3  สาย ความยาว  1,795 เมตร 

การประปา

ระบบประปาในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้วดำเนินการโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำของหมู่บ้านเป็นระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน  ซึ่งมีจำนวน  12  แห่ง 

การไฟฟ้า

สำหรับการให้บริการประชาชนด้านการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว  เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนางรอง  ส่วนเทศบาลตำบลโกรกแก้วรับผิดชอบในการบำรุงรักษา  ซ่อมแซม  และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้แสงสว่างตามถนน  ตรอก  ซอย  เท่านั้นจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว  มีไฟฟ้าใช้ร้อยละ  90 ของจำนวนครัวเรือน 

-ไฟฟ้าสาธารณะของตำบลโกรกแก้ว  มีจำนวน  58  แห่ง

การสื่อสาร

สำนักงานโทรศัพท์นางรอง  ให้บริการโทรศัพท์แก่ประชาชนในเขตอำเภอโนนสุวรรณ  และเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว

- จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่   7 หมายเลข

- จำนวนโทรศัพท์หมู่บ้าน   7   แห่ง

- จำนวนหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 11 แห่ง