เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 11 มี.ค. 2567 ]3
2 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 11 มี.ค. 2567 ]3
3 คู่มือประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 11 มี.ค. 2567 ]3
4 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก งานสวัสดิการสังคม (การจ่ายเบี้ยยังชีพ) [ 17 ต.ค. 2561 ]105
5 การแจ้งขุดดิน [ 30 ต.ค. 2558 ]118
6 การแจ้งถมดิน [ 30 ต.ค. 2558 ]109
7 การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ [ 30 ต.ค. 2558 ]158
8 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 30 ต.ค. 2558 ]141
9 การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 30 ต.ค. 2558 ]107
10 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 30 ต.ค. 2558 ]116
11 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 30 ต.ค. 2558 ]133
12 การรับชำระภาษีป้าย [ 30 ต.ค. 2558 ]156
13 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 30 ต.ค. 2558 ]158
14 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 30 ต.ค. 2558 ]136
15 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 30 ต.ค. 2558 ]105
16 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 30 ต.ค. 2558 ]126
17 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 30 ต.ค. 2558 ]111
18 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ต.ค. 2558 ]110
19 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ต.ค. 2558 ]113
20 การขอรับบำเหน็จพิเศษพิเศษของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) [ 30 ต.ค. 2558 ]105
 
หน้า 1|2