เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
มาตรการการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]80
2 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 8 ต.ค. 2563 ]74
3 มาตรการการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรม [ 29 มิ.ย. 2563 ]68
4 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]69
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ [ 18 มิ.ย. 2562 ]68
6 มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน [ 18 มิ.ย. 2562 ]74
7 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 18 มิ.ย. 2562 ]75
8 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 18 มิ.ย. 2562 ]69
9 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 18 มิ.ย. 2562 ]74
10 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 18 มิ.ย. 2562 ]80