เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล [ 1 ต.ค. 2564 ]151
2 หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 1 ต.ค. 2564 ]151
3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2564 ]152
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]144
5 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ฯ2558 [ 3 ก.ย. 2564 ]104
6 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย2562(ฉ.2) [ 3 ก.ย. 2564 ]148
7 ประกาศฯ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2563 ]121
8 ประกาศ ฯ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 1 ต.ค. 2563 ]127
9 ประกาศฯ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2563 ]125
10 ประกาศฯ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 [ 1 ต.ค. 2563 ]119
11 ประกาศฯ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]128
12 ประกาศฯ จ.บุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล(ฉบับที่2)พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]106
13 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานฯ เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2563 ]118
14 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการ อบจ.ทต.อบต.ได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 [ 1 ต.ค. 2563 ]104
15 ประกาศฯ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล(ฉบับที่2) [ 1 ต.ค. 2563 ]126
16 ประกาศฯจ.บุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทรณ์และการร้องทุกข์(ฉบับที่ 5) [ 1 ต.ค. 2563 ]116
17 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ใหม่ ต.ค.2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]116
18 หลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด [ 1 ต.ค. 2562 ]114
19 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล [ 1 ต.ค. 2562 ]151
20 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 31 พ.ค. 2562 ]155
 
หน้า 1|2