เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ภาพกิจกรรมประมวลจริยธรรมข้าราชการ ปีงบ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]56
2 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ที่มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงาน [ 30 ก.ย. 2564 ]49
3 รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]48
4 จริยธรรมข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย [ 2 ส.ค. 2564 ]47
5 โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]50
6 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]50
7 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ฯ [ 3 พ.ค. 2564 ]46
8 ผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 30 ก.ย. 2563 ]62
9 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล [ 28 ก.ย. 2563 ]55
10 ภาพรายงานกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 1 ต.ค. 2562 ]53
11 ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว2562 [ 8 มี.ค. 2562 ]55
12 ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลโกรกแก้วปี2562 [ 8 มี.ค. 2562 ]52
13 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 28 ธ.ค. 2561 ]56
14 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 28 ธ.ค. 2561 ]54
15 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 2551 [ 17 ต.ค. 2561 ]76
16 บันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมฯ [ 27 มี.ค. 2558 ]53
17 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลโกรกแก้ว พ.ศ.2555 [ 26 พ.ย. 2555 ]77