วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำจุดบริการ เพื่อใช้ในงานโครงการตั้งจุดบริการประชาชน (ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เด็กนักเรียนอนุบาลและ ป.1-ป.6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียง เพื่อใช้ในโครงการกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลโกรกแก้วเกมส์ ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเตรียมสถานที่และสนามกีฬา อุปกรณ์ประจำสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์สนาม ถ้วยรางวัล และชุดกีฬา โครงการกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลโกรกแก้วเกมส์ ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง