วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์เทศบาล ทะเบียน กค 1851 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างเหมาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงานของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมลูกรักเติบโต มีพัฒนาการสมวัย ?กิน กอด เล่น เล่า? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟฟ้าและติดตั้งหลอดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ บริเวณที่นับคะแนนและสถานที่รวมผลคะแนนเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.5-0002 บ้านหนองพลวง ถึง นาใหม่ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโกรกแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง และผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.) กกต.ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือวิทยากรหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง