วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 6 บ้านโคกสามัคคี
24  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว
24  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนาตากลม 8 หมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม
20  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถโดยสาร โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล โกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างเหมาป้ายรณรงค์(ป้ายเหล็ก) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 การทำหมูกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการติดตั้งหลังคากันสาดที่ทานอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการหนูน้อย ฟันสวย ยิ้มใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง