วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการหนูน้อย ฟันสวย ยิ้มใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน ครุภัณฑ์ สื่อพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโกรกแก้ว (สายโคกเจริญ-โนนศรีสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บบ 9277 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อวัดสุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง